همگی ما سگ های ژرمن شپرد را با رکس یا سگ های دال ماسین را با 101 سگ خالدار می شناسیم. اما دنیای سگ ها متنوع تر از این حرف هاست. نگهداری از سگ ها نیازمند داشتن آگاهی است. ما در این بخش اطلاعات مربوط به نگهداری، بیماری های شاخص و درمان های رایج سگ ها را در اختیار شما قرار می دهیم.